Koncept FAST s.r.o., jako odborná specializovaná společnost realizuje ve vlastní zkušební (ZKUŠEBNĚ) a repasní dílně (OPRAVNĚ) komplexní systém přednastavení, přezkoušení, oprav a úředních ověření měřidel pro ochranu obchodního styku.

Komplexní systém se skládá z:

  • přezkoušení a úředních ověření měřidel ve smyslu autorizace vydané dle § 16 zákona „O metrologii“ č. 505/1990 Sb. v jeho platném znění, a to Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k ověřování stanovených měřidel s přidělenou úřední značkou K a s evidenčním číslem 36 (AMS K36),
  • oprav a přednastavení měřidel kdy jsou měřidla pečlivě rozebrána, mechanicky, chemicky a tlakově vyčištěna, poškozené díly jsou vyměněny za nové, měřidla sestavena a přednastavena na stanovené měřicí rozsahy.

Stávající nepoškozené díly měřidel jsou vráceny zpět do původních měřidel (SYSTÉM KOŠÍKOVÉ METODY).

AMS – K36 OVĚŘUJE:

  • měřidla proteklého množství vody (mechanické vodoměry lopatkové i turbínové, v provedení suchoběžné, mokroběžné, ultrazvukové a indukční vodoměry),
  • kalorimetrická počítadla měřidel tepla (v síťovém i bateriovém provedení),
  • kompaktní měřidla tepla,
  • odporové snímače teploty používané jako členy měřidel tepla (dvouvodičové, čtyřvodičové zapojení a provedení hlavicové nebo kabelové nezávisle na délce přívodů).

VYBAVENÍ ZKUŠEBNY PRO PŘEZKOUŠENÍ A ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ MĚŘIDEL:

řidla proteklého množství vody – zkušební zařízení GT 25/15-65 slouží pro ověřování vodoměrů a hydraulických částí měřidel tepla v rozsahu průtoků od 0,006 m³/h do 25 m³/h metodou pevného i letmého startu. Standardně se porovnávají ověřované vodoměry proti magneticko–indukčním etalonovým průtokoměrům, které jsou kalibrované proti etalonovým vahám. Pro ověřování lze použít teplou i studenou vodu dle typového schválení. Pomocí speciálního nástavce je možné ověřovat vodoměry a hydraulické části měřidel tepla v provedení do svislého potrubí s prouděním v obou směrech. Odečítání měřených hodnot je realizováno optosnímači nebo reed kontaktem. Vyhodnocení měřených hodnot je automatické pomocí PC.

Kompaktní měřidla tepla – zkušební zařízení GT 25/15–65 rozšířené o externí teplotní lázně slouží k ověřování kompaktních měřidel tepla v rozsahu průtoků 0,006 až 25 m³/h. Teploty v lázních s rozsahem teplot od 0°C do 200°C jsou měřeny pěti etalonovými snímači teploty a výsledné měření tepla ověřovaných měřidel je automaticky pomocí PC porovnáváno s konvenčně pravou hodnotou tepla.

 

Měřidla proteklého množství vody – zkušební zařízení Prematest 25Z a JOS 25 slouží pro ověřování vodoměrů v rozsahu průtoků od 0,03 m³/h do 6 m³/h objemovou metodou pevného startu. Zařízení má dvě samostatné měřící větve. Ověřované vodoměry se porovnávají s magneticko-indukčními průtokoměry, které jsou v pravidelných intervalech kalibrovány proti etalonové váze. Zařízení má vlastní zdroj tlakové vody. Ověřování lze provádět teplou i studenou vodou. Odečítání měřených hodnot je realizováno pomocí optických snímačů. Vyhodnocení měřených hodnot je automatické pomocí PC. Zkušební zařízení umožňuje provádět i tlakové zkoušky vodoměrů.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“2″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“1″ thumbnail_width=“220″ thumbnail_height=“150″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“3″ number_of_columns=“3″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Ukázat prezentaci]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Kalorimetrická počítadla měřidel tepla – zkušební zařízení RWPS slouží k ověřování a u některých typů i k justování kalorimetrických počítadel. U kalorimetrických počítadel je rovněž na přání zákazníka možné provést nulování jednotky, nebo částečné přeprogramování jednotky (např. změna jednotek energie z MWh na GJ, změna hodnoty impulzního čísla, změna nastavení přívod / zpátečka, změna nastavení M-BUS adresy aj.).Kromě výše uvedených strojů se zkušebna samozřejmě neobejde bez řady dalších přístrojů a zařízení, v neposlední řadě jmenujme například:

Odporové snímače měřidel tepla – zkušební zařízení slouží k měření a následnému párování odporových teploměrů typů PT 100, PT 500 při předepsaných teplotách a tolerancích. Teplotní lázně jsou typu HAAKE pro maximální ověřovanou teplotu 200°C. Odpor teplotních čidel je měřený kvalitním digitálním 7 místným multimetrem HEWLET PACKARD. Celý průběh zkoušky je řízený pomocí PC.