Systém kf-online.cz pro dálkový sběr dat z měřičů vody a tepla poskytuje správcům objektů i jednotlivým uživatelům bytových a nebytových prostor aktuální informace o naměřené spotřebě bez nutnosti provádět pochůzkové rádiové či vizuální odečty.
Tento systém splňuje nejen novou zákonnou povinnost*, ale zejména přináší zcela nové možnosti a služby, které mohou přinést nejen finanční úspory, ale hlavně také předejít velkým škodám v případě poruchy či havárie na vodovodní či otopné soustavě.

Dálkový sběr dat pomocí systému kf-online.cz umožňuje správu a optimalizaci spotřeby tepla a vody včetně rychlé detekce poruch a minimalizace škod. Oproti dosavadním způsobům odečtů dat přináší systém kf-online.cz mnoho významných pozitivních změn. Naplnění povinnosti poskytování informací o měsíční spotřebě je pouze jednou z nich.

(*) Systém dálkového sběru dat kf-online.cz splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/2002 o energetické účinnosti (tzv. EED). Ta ukládá majitelům domů informovat uživatele (nájemníky) měsíčně o spotřebě teplé vody a tepla prostřednictvím příslušné české novely zákona 67/2013 Sb., kterou se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty: „Informace o spotřebě tepla a vody musí být pro konečné uživatele, v BJ vybavených dálkově odečitatelnými přístroji, poskytnuta měsíčně. V případě vytápění nemusí být poskytovány mimo topné období.“ Platnost novely tohoto zákona je navržena od 1. 1. 2023. V současné době je návrh této novely projednáván Poslaneckou sněmovnou (stav k 09/2022).

VYUŽIJTE NOVÉ MOŽNOSTI,
které on-line přenosy odečtů poskytují
Zavedení dálkových odečtů pomocí systému kf-online.cz nemusí znamenat pouze další náklady vynucené změnou zákona, ale jsou nepochybně velmi dobrou investicí, která díky chytrému řešení přinese nezanedbatelné úspory již v blízké době.

DÁLKOVÝ ON-LINE PŘENOS
znamená zásadní změnu ve způsobu odečtů:

  • Dojde ke zvýšení komfortu pro správce i uživatele bytů – již nebude třeba být doma v době odečtů a zpřístupňovat prostory
  • Denní četnost sběru dat na rozdíl od ročních odečtů umožní okamžité vyhodnocení, efektivní správu spotřeby a rychlou reakci na možné problémy.
  • Digitalizace odečtů a jejich zpracování eliminuje zcela lidský faktor a minimalizuje chybovost při zpracování dat a předejde se tak chybám v rozúčtování, čímž se šetří čas a práce při jejich řešení.

INTERNETOVÁ APLIKACE KF-ONLINE.CZ
zajistí chytré přehledy o spotřebě a další funkce:

  • Přístup do webové aplikace mají standardně správci objektu a může být zřízen i pro jednotlivé uživatele bytových a nebytových jednotek.
  • Porovnání aktuálních a historických dat o spotřebě pomocí tabulek a grafů umožňuje sledování a porovnání dlouhodobého průběhu spotřeby v čase včetně výpočtu odhadované ceny za spotřebu.
  • Různé pohledy na data ve formě tabulek a grafů s denními, týdenními, měsíčními nebo ročními hodnotami a možností filtrování.
  • Detailní informace o jednotlivých měřičích a jejich náměrech.
  • Možnost exportu dat do dalších systémů správce nemovitosti.
  • Splnění zákonné povinnosti o měsíčním poskytování přehledů o spotřebě tepla a teplé vody dle novely zákona 67/2013 Sb.
  • Zasílání notifikací a e-mailů – možnost nastavení pravidelných upozornění či zasílání e-mailů pro jednotlivé uživatele v určených intervalech. Možnosti vygenerování informací v tiskovém formátu pro uživatele, které nemají elektronickou komunikaci.

DETEKCE PORUCH A NESTANDARDNÍCH STAVŮ dokáže včas odhalit:

  • Nefunkční měřiče či neoprávněnou manipulaci s nimi. Jejich včasnou opravou či výměnou se zajistí správné rozúčtování a předejde se případným sporům.
  • Nadměrnou spotřebu, která může indikovat špatně nastavenou regulaci topení, protékající vodu nebo přímo i havárii na rozvodech vody či topení.

Princip dálkového
on-line sběru dat
• Měřiče posílají data lokálním koncentrátorům (sběrnicím).
• Koncentrátory odesílají data přes internet.
• Ve větších domech se mohou osazovat
ještě speciální typy sběrnic – tzv.
„opakovače“.

onlinepageTECHNICKÉ ŘEŠENÍ DÁLKOVÉHO SBĚRU DAT
Portál kf-online.cz využívá technologie vyvinuté pro tzv. „Internet věcí“. Výhodou je maximální pohodlí zákazníka při přístupu k datům o spotřebě tepla a vody v celém objektu až na úroveň jednotlivých bytů a měřidel. Konkrétní technické řešení navrhujeme dle aktuálního stavu a typů osazených měřičů či návrhu nově osazovaných měřičů při výměnách či novostavbách. V případě, že se používají indikátory topných nákladů, pak se zpravidla do objektu osadí datové koncentrátory – tzv. „sběrnice“. To jsou elektronická zařízení, která bezdrátověkomunikují s jednotlivými měřiči ve svém dosahu a odečtená data odesílají přes internet. Tyto sběrnice je možné připojit k internetu přes místní internetové připojení (kabelem či wifi) nebo prostřednictvím mobilní sítě použitím vlastního GSM modulu se SIM kartou. Počet osazovaných sběrnic je dán velikostí a členitostí objektu. Používáme odečtové sběrnice, které umožňují odečítat stavy měřičů různých výrobců. V některých případech mohou být v objektu měřiče (např. kalorimetry), které mají samostatné komunikační moduly. Pak již není třeba osazovat sběrnice a každý měřič komunikuje autonomně. Konkrétní řešení vám zpracujeme na základě informací o konkrétních osazených měřičích a technického šetření skutečného stavu.

Dodáváme pouze zařízení, která používají standardizované protokoly. Tím nevytváříme závislost zákazníka na jednom dodavateli. Zaručujeme spolehlivost a ochranu dat v souladu s GDPR.