NOVELA ZÁKONA 67/2013 Sb.

hlavní změny a jak zajistit splnění požadovaných povinností

 


Koncem roku 2022 byla schválena novela zákona 67/2013 Sb., „kterou se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“.

Tento zákon je prováděn předpisem 269/2015 Sb. – „Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům“.

Novelizace reflektuje nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/2002 o energetické účinnosti (tzv. EED).

Novelizovaná ustanovení mají různou účinnost, některá až od 1.1.2024 a zbývající až od 1.1.2027. Vzniká tak jakési přechodné období, kdy pro některé případy budou nové povinnosti již platné, pro ostatní až od roku 2024, respektive 2027.

Společnost Koncept FAST s.r.o., která má 30leté zkušenosti a je zakládajícím členem Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV), sleduje celou dobu pozorně veškeré legislativní změny a má připravené technické řešení, které nejen umožní jejím zákazníkům splnit požadované povinnosti, ale navíc získat možnost využívat mnoho dalších funkcí, které technologické řešení přináší.

Dovolíme si zjednodušeně a srozumitelně popsat přehled hlavních změn, jejich dopadů a možnosti řešení:

Poskytování měsíčních informací o spotřebě

Tato nová povinnost je nejzásadnější a nejdiskutovanější změnou, která přímo vychází z transpozice EED. V zákoně 67/2013 Sb. je popsána v § 8a – „Pravidelné informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody“.

Povinností poskytovatele služeb (tedy vlastníka nemovitosti nebo SVJ) je měsíčně poskytnout všem příjemcům služeb (nájemcům nebo vlastníkům jednotek) informace o tzv. „zjištěné spotřebě“, jak je definováno v § 2.1.h.

Zjištěnou spotřebou rozumí náměr na měřidlech (KMT, vodoměry) nebo zařízeních pro rozdělování nákladů na vytápění (ITN) za dané období korigované o koeficienty používané pro rozúčtování. Zjištěná spotřeba tedy bude sdělena ve fyzikálních jednotách (GJ, m3) v případě měřičů nebo v bezrozměrných jednotkách (dílcích) v případě rozdělovačů nákladů na vytápění. Nebude se tedy v žádném případě jednat přímo o měsíční rozúčtování v Kč.

Poznámka: Informaci o spotřebě tepla není třeba poskytovat za období, kdy teplo nebylo dodáváno.

Měsíční informovanost se dle § 8a odstavce 5 tohoto zákona považuje za splněnou i tím, pokud poskytovatel služeb zpřístupní tyto informace způsobem umožňující dálkový přístup, tedy například pomocí webových stránek. Pokud by příjemce požadoval informace v listinné podobě, je povinen poskytovateli uhradit náklady s tím spojené. V praxi bude tedy záležet na poskytovateli, zdali případné náklady na vyhotovení informací v listinné podobě bude na příjemce služeb přenášet či nikoli.

Upozornění: náklady na poskytování těchto informací nelze zahrnout do nákladů na služby, tedy nemohou být součástí vystaveného rozúčtování nákladů na teplo a vodu. Je třeba, aby je poskytovatel služeb zahrnul do vyúčtování v rámci nákladů vlastní správní činnosti.

Od kdy platí povinnost poskytování měsíčních informací o spotřebě

  • Od 1. 1. 2024 pouze pro ty měřiče, která splňují definici „dálkově odečitatelných měřidel“ dle § 2.2. a § 2.3. zákona 67/2013 Sb. účinného od 1.1.2024 do 31.12.2026, jak je vysvětleno dále.
  • Od 1. 1. 2027 opět pro měřiče dle § 2.2. a § 2.3. zákona 67/2013 Sb. účinného od 1.1.2027, co vzhledem k již stávající povinnosti osazovat měřiče s možností dálkového odečtu, bude platit pro všechny.

Jak prakticky zajistit povinnost poskytování měsíčních informací

Společnost Koncept FAST nabízí řešení kf-online.cz, které za pomoci zařízení pro sběr dat, tzv. „sběrnic“, umožní sběr dat z již instalovaných dálkově odečitatelných měřičů a připojením k internetu jejich přenos na server, kde proběhne další zpracování a prostřednictvím webové aplikace www.kf-online.cz zpřístupnění jak správcům objektů, tak jednotlivým uživatelům.

Aplikace KF-online.cz umožní nejen splnění povinnosti poskytování měsíčních informací, ale svým technickým řešením poskytne denní přehled o spotřebě a díky funkci alarmů upozorní na nestandardní stavy, které mohou indikovat závadu či přímo havarijní stav a tím předejít zbytečným finančním nákladům.


Více o systému KF-online.cz se dozvíte z příslušného letáku nebo od našich regionálních zástupců.


Upozornění: dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj se nepovažuje za splnění povinnosti poskytování měsíčních informací o spotřebě dle zákona 67/2013 Sb. „návod či pokyn“, jak si uživatelé bytů sami odečtou údaje z měřičů.

Kdy začít řešit realizaci řešení pro splnění nových povinností
Ač se může zdát, že je na řešení dost času, není tomu tak. Velké množství stávajících měřičů již nyní splňuje podmínky definice dálkově odečitatelného měřidla, tedy by měla platit pro tyto objekty povinnost měsíční informovanosti od 1.1.2024. Pro všechny ostatní nejdéle od 1.1.2027.


Realizace řešení – tedy administrativní a technická – zabere nějaký čas a nebude v možnostech žádného dodavatele uspokojit všechny zájemce na poslední chvíli, nemluvě o možných problémech s dodávkami od výrobců, které jsou vzhledem k současné geopolitické situaci realitou již několik let.


Proto si dovolíme na vás apelovat, plně ve shodě s doporučením Ministerstva pro místní rozvoj, abyste začali tuto problematiku řešit již nyní. Pomůžeme vám doporučit nejvhodnější technické řešení, vypracujeme cenovou nabídku a poradíme vám naplánovat vhodný termín realizace vzhledem k plánu výměn měřičů ve vašem objektu.

Definice dálkově odečitatelného měřidla

V období od 1.1.2024 do 31.12.2026 se pro účely zákona 64/2013 Sb. dálkově odečitatelným měřidlem rozumí takový měřič (KMT / ITN / vodoměr), který umožňuje (sám nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení) provedení odečtu na vzdálenost větší jak 250 m a zároveň v minimálně měsíčním intervalu.

Velká část již nyní osazených měřičů tuto podmínku nějakým způsobem tedy splňuje. Tam, kde ještě odpovídající měřiče osazeny nejsou, dojde zcela jistě vzhledem k délce platnosti jejich cejchu k výměně do konce roku 2026.

Od 1.1.2027 pak budou pro účely zákona 64/2013 Sb.za dálkově odečitatelné měřiče považovány všechny měřiče, které nebudou pro odečet vyžadovat přístup do bytu.

Vzhledem k tomu, že dle jiné zákonné úpravy budou muset být v té době osazeny pouze měřiče s dálkovým odečtem, bude se jednat v praxi o všechny měřiče.

Nové náležitosti rozúčtování
Na zákon 67/2013 Sb. navazuje prováděcí vyhláška 269/2015 Sb., která rozšiřuje náležitosti vyúčtování nákladů na vytápění a poskytování teplé vody. Tyto náležitosti pak v praxi budou uvedeny na dokladu vyhotoveného rozúčtování. Jedná se o ustanovení vyhlášky § 6, články h) až p), která mají příjemci služeb poskytnout více informací, jež mu mohou pomoci při snižování spotřeby energií.

Jedná se konkrétně o:

  • Informace o použité skladbě zdrojů energie;
  • Informace o energetické náročnosti;
  • Popis daní a poplatků;
  • Grafické srovnání zjištěné spotřeby tepla;
  • Kontaktní údaje na energetická konzultační a informační střediska;
  • Odkazy na weby o zvyšování energetické účinnosti;
  • Informace o mediačních službách;
  • Srovnání spotřeby s referenčním příjemcem služeb.

Změny v reklamacích

Zákon 67/2013 Sb. přináší velmi důležitou změnu ještě v posuzování vad vyúčtování, kdy se § 7, odstavec 3 uvádí, že „Splatnost nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku“.
Toto ustanovení by mělo zabránit nešvaru, kdy někteří uživatelé zcela účelově dlouhodobě odmítali hradit cenu za vyúčtování s neustálým poukazováním na formální, často malicherné nedostatky. Pokud nově formální nedostatky nebudou mít vliv na správnost vyúčtování, pak ani případná reklamace nebude mít vliv na splatnost.

 

Zpracováno 18.1.2023