Koncept FAST s.r.o., jako odborná specializovaná společnost realizuje vlastní komplexní systém odečtových služeb a rozúčtování nákladů za dodávky:

  • tepla (ÚT) dle indikátorů topných nákladů (ITN),
  • teplé užitkové vody (TuV) dle bytových vodoměrů,
  • studené vody (SV) dle bytových vodoměrů.

Komplexní systém se skládá z/ze:

  • fakturačních, mimořádných, kontrolních i bilančních odečtů naměřených hodnot,
  • zavedení základních dat do PC systému rozúčtování a fakturace,
  • zpracování návrhu zásad způsobu rozúčtování dodávek tepla a dodávek teplé užitkové a studené vody,
  • rozúčtování, tj. zadání a PC zpracování účtovatelných nákladů a odečtů naměřených hodnot,
  • vyúčtování, tj. předání samostatných faktur za dodávky tepla, teplé užitkové a studené vody pro jednotlivé konečné spotřebitele,
  • předání podkladů správci nebo vlastníku objektu k provedení celkového vyúčtování služeb.

Komplexní systém je realizován na základě dlouhodobých servisních smluv, vždy v souladu s platnou legislativou ČR a to na vlastním softwarovém vybavení.

SW VYBAVENÍ JE PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNO A JSOU JÍM VYZBROJENA VEŠKERÁ SERVISNÍ STŘEDISKA KONCEPT FAST S.R.O., KDE SE PŘÍMO ÚKONY VLASTNÍHO ROZÚČTOVÁNÍ PROVÁDÍ.

Tímto je přímo realizován program trvalého zlepšování služeb společnosti, neboť na servisních střediscích je s klienty bezprostředně vyřizována veškerá nezbytně nutná agenda včetně případných dotazů či reklamací.

Vlastní vyúčtování je předáváno vždy v tištěné formě, a v případě potřeby klientů i ve formě elektronické.

Rozúčtování je prováděno, jak již bylo výše zmíněno, na vlastním softwaru, který je koncipován jako multiuživatelský a vyvíjen s využitím nejmodernějších technologií. Základem je databáze SQL, přístup uživatelů je zajištěn pomocí tzv. tenkých klientů.  Nedílnou součástí celého vyvíjeného systému je řada modulů, například i klient pro přenosná zařízení za účelem mobilního sběru dat.